Przeskocz do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję Państwa, że:

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), wszystkich rodziców i uczniów, których dane przetwarzamy, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
  2. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie reprezentowany przez dyrektora Annę Ozgę. Z administratorem można się skontaktować  telefonicznie pod nr 32/7629145, poprzez adres email:  sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Wolności 11, 43-602 Jaworzno.
  3. Inspektor Ochrony Danych
   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Sławomira Pierzchałę, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sosw.jaworzno.edu.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
   Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów/dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją przepisów prawa określonych min. w: Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji- co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych uczniów/dzieci danych osobowych w innych celach i zakresie szerszym niż określony w/wym. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.
   W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby administratora i/lub jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek uczniów/dzieci przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  5. Okres przetwarzania danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących pracodawcy i w stosunku do niego.
  6. Odbiorcy danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka/ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
   Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  7. Prawa osób, których dane dotyczą:
   Zgodnie z RODO osobom przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@sosw.jaworzno.edu.pl   lub pisemnie na adres naszej siedziby
   Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka.

  Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i ucznia/dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),ani do organizacji międzynarodowych.