Przeskocz do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Wolności 11,
  43-602 Jaworzno
  e-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl, tel. (032)7629145. Administratora reprezentuje dyrektor ośrodka mgr inż. Jerzy Tomczyk.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Ozga
  e-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl, tel. (032)7629145.
 3. SOSW przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:
  1. Uczniowie SOSW– dane uczniów, ich rodziców (ustawowych opiekunów), pozostałych członków rodziny oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w stosunku do dzieci, ich prawnych opiekunów oraz innych osób korzystających z usług świadczonych przez SOSW, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań. Przesłanka legalizująca przetwarzanie danych:
  2. Pracownicy SOSW – dane osób zatrudnionych w SOSW, pozostałych członków ich rodzin oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków pracodawcy oraz zadań edukacyjnych ośrodka, w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
  3. Kandydaci do pracy w SOSW– dane będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
  4. Kontrahenci – dane kontrahentów będą przetwarzane w ramach realizacji umowy w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 4. Dane mogą być udostępniane określonym ustawowo organom zwierzchnim w celu zgodnej z przepisami prawa realizacji zadań wynikających z ww. ustaw i rozporządzeń.
 5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z ww. rozporządzeniami.
 6. Administrator danych osobowych reprezentowany przez dyrektora SOSW dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych