Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie www.sosw.jaworzno.edu.pl

Wstęp deklaracji:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II  w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sosw.jaworzno.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w  sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie 43-600 Jaworzno
ul. Wolności 11
tel./fax +48 0327629145

email:sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej:
2018-05-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2019-05 

Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej biorąc pod uwagę wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://sosw.jaworzno.edu.pl spełnia wymagania w 96,6%.

Strona internetowa http://sosw.jaworzno.edu.pl jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zmiany kontrastu,
  • możliwość zmiany tła strony na jasne

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 14 08 2020.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Pierzchała, sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 7523145 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind. Budynek wyposażony jest w toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu głównym do Ośrodka. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.